Direct contact? Tel. 0513 - 46 28 62

Privacyverklaring

Terug naar home

Privacyverklaring Fitness Gorredijk

Bedrijven en overheden verwerken grote hoeveelheden gegevens die te herleiden zijn tot personen, zoals medische gegevens, financiële gegevens en gegevens over zoekgedrag op internet. Mensen moeten in vrijheid kunnen leven, zonder dat iedereen alles van hen weet.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) geeft mensen daarom meer rechten en organisaties meer plichten om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan.
Deze privacywetgeving is uiteraard ook op ons fitnesscentrum van toepassing en in deze privacyverklaring vindt u daarom ook informatie over welke gegevens wij van u verzamelen en met welk doel en hoe wij daarmee omgaan.

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens:
Fitness Gorredijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Deze bevatten informatie zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht en geboortedatum welke we van u hebben gekregen bij het afsluiten van uw abonnement. Gegevens die we nodig hebben voor onze administratie, om uw abonnementsgeld af te schrijven, maar ook om u persoonlijk te kunnen benaderen bijvoorbeeld als u een klacht hebt ingediend of als wij een speciaal aanbod voor u hebben. En, indien relevant voor uw persoonlijk fitnessprogramma, gegevens betreffende uw gezondheid.

Fitness Gorredijk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens:

– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar, indien ingeschreven zijn bij Fitness Gorredijk.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken:

Fitness Gorredijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Fitness abonnement en persoonlijk fitnessprogramma
 • De financiële afhandeling hiervan
 • Voor communicatie indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren zoals o.a. info over groepslessen, ziek-of afmeldingen
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De grondslagen hiervoor zijn in de meeste gevallen: “uitvoering van een fitnessovereenkomst” en “wettelijke verplichting”.

De volgende gegevens verwerken wij:

 • Voor- en achternaam
 • leeftijd
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over uw gezondheid die relevant zijn voor een persoonlijk fitnessprogramma

Wij verzamelen niet meer gegevens dan noodzakelijk voor uw fitnessabonnement. Alleen onze begeleiders/trainers en administratieve medewerkers hebben toegang tot uw gegevens. Alle medewerkers hebben zich verplicht om vertrouwelijk (geheimhoudingsverklaring) om te gaan met uw persoonsgegevens. Bovendien worden uw gegevens technisch en organisatorisch goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Uw gegevens worden 1 jaar bewaard (na beëindiging fitnessabonnement), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Wij verstrekken uitsluitend de voor uw fitnessprogramma noodzakelijke gegevens aan overige begeleiders/trainers. Aan overige derden alleen met uw toestemming en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de fitnessovereenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming
Fitness Gorredijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fitness Gorredijk) tussen zit.

Rechten betrokkenen:
Aangezien wij uw persoonlijke gegevens verwerken, heeft u diverse rechten. Deze zijn als volgt samen te vatten:

 • U heeft het recht uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • U heeft het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.
 • U heeft het recht u te verzetten tegen gegevensverwerking. Dit kan echter consequenties hebben voor uw behandeling.
 • U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens naar u of een andere genoemde organisatie te sturen.
 • U heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking van uw toestemming, of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@fitnessgorredijk.nl .

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Fitness Gorredijk:

Verantwoordelijke:
Directie Fitness Gorredijk
Stationsweg 24 A
8401 DP Gorredijk
Tel. 0513 – 46 28 62
Mailadres: info@fitnessgorredijk.nl

Ons team

CONTACT?

Contact opnemen

Wil je je fit en energiek voelen? Maak dan een afspraak zodat we je
persoonlijk kunnen helpen! Bel of mail ons gerust.

Openingstijden Praktijk: 7.30 - 21.00 / Oefenzaal: Klik hier voor het actuele lesrooster. / Receptie: 8.00-12.00, 13.00-17.00

Stationsweg 24 A, 8401 DP Gorredijk Bekijk route